nie tylko teoria . pl

Tweetnij

Za słownikiem American Heritage Dictionary:

te·o·ria n. pl. te·o·rie

  1. Zbiór stwierdzeń lub zasad opracowanych w celu wyjaśnienia grupy faktów lub zjawisk, zwłaszcza taki, który został wielokrotnie przetestowany i jest szeroko akceptowany, oraz który może zostać użyty do wywiedzenia przewidywań na temat zjawisk naturalnych.
  2. Gałąź nauki lub sztuki składająca się ze stwierdzeń wyjaśniających, ogólnie przyjętych reguł i metod analizy, przeciwieństwo praktyki: wybitny muzyk, który nigdy nie studiował teorii.
  3. Zbiór twierdzeń składających się na systematyczny obraz gałęzi matematyki.
  4. Rozumowanie abstrakcyjne; spekulacja: decyzja oparta o dotychczasowe doświadczenia raczej niż o teorię.
  5. Przekonanie lub reguła, która kieruje działaniem lub wspiera zrozumienie lub osąd: obserwował dom bazując na teorii, że przestępca zazwyczaj wraca na miejsce zbrodni.
  6. Założenie oparte na niepełnych danych lub niepełnej wiedzy; domysł.

Za National Academy Press:

Czy ewolucja jest faktem czy teorią?

Teoria ewolucji wyjaśnia, jak życie na Ziemi zmieniało się na przestrzeni czasu. Mówiąc w naukowej terminologii słowo "teoria" nie oznacza "domysłu" czy "przeczucia" tak jak oznacza ono w codziennym, potocznym użyciu. Teorie naukowe stanowią wyjaśnienia zjawisk naturalnych i są logicznie zbudowane na bazie możliwych do przetestowania obserwacji i hipotez. Biologiczna ewolucja to najlepsze znane nam naukowe wyjaśnienie ogromnej różnorodności obserwacji na temat świata organizmów żywych.

Naukowcy używają słowa "fakt" najczęściej po to, by opisać obserwację. Ale mogą również użyć go do opisu czegoś, co zostało przetestowane lub zaobserwowane tak wiele razy, że nie ma już zasadnego powodu by w dalszym ciągu testować czy szukać przykładów. Występowanie ewolucji w tym sensie jest FAKTEM. Naukowcy nie kwestionują już czy dziedziczenie z modyfikacjami występuje gdyż materiał dowodowy wspierający te zjawisko jest tak silny.

Dlaczego ewolucja nie jest nazywana 'prawem'?

Prawa to generalizacje opisujące zjawiska, podczas gdy teorie to wyjaśnienia tych zjawisk. Przykładowo prawa termodynamiki opisują co się stanie w pewnych okolicznościach; teorie termodynamiki wyjaśniają dlaczego takie zdarzenia zachodzą.

Prawa, podobnie do faktów i teorii, mogą się zmieniać wraz z napływem lepszych, dokładniejszych danych. Jednakże teorie nie zmieniają się w prawa wraz z gromadzącymi się dowodami. W istocie to teorie są 'celem' Nauki.

Za stroną Talk Origins:

"Ewolucja jest Faktem i Teorią"

Cóż, ewolucja jest teorią. Jest również faktem. A fakty i teorie to różne rzeczy a nie szczeble w hierarchii wzrastającej pewności. Fakty to dane świata. Teorie to struktury idei wyjaśniających i interpretujących fakty.

Answer in Genesis, strona internetowa promująca Kreacjonizm, ma sekcję na temat argumentów, których kreacjoniści nie powinni używać. Podczas gdy poprawnie instruują ludzi by nie używali argumentu 'to tylko teoria', ich alternatywa jest niewiele lepsza od tegoż:

"Ewolucja to tylko teoria."

To, co ludzie zazwyczaj mają na myśli mówiąc "ewolucja to tylko teoria" to to, że "Ewolucja nie jest udowodnionym faktem, nie powinna więc być dogmatycznie promowana". W związku z tym ludzie to właśnie powinni mówić! Problem z użyciem słowa "teoria" polega na tym, że naukowcy używają go w znaczeniu dobrze udowodnionego wyjaśnienia danych. Włącznie z dobrze znanymi teoriami, takimi jak Teoria Względności Einsteina czy Teoria Grawitacji Newtona, jak również z teoriami znanymi mniej, takimi jak Teoria Debye-Hückel (mówiąca o roztworach elektrolitów). Lepiej było by twierdzić, że ewolucja cząsteczek-do-ludzi jest unieuzasadnioną hipotezą lubą domysłem.

Z serii stacji PBS na temat ewolucji:

Gdy na codzień używamy słowa "teoria", zazwyczaj mamy na myśli pomysł lub przypuszczenie, lecz słowo to ma zupełnie inne znaczenie w Nauce. Ten film traktuje o słownictwie niezbędnym do zrozumienia natury nauki i ewolucji. Film ten pokazuje również jak ewolucja jest potężnym, doskonale popartym naukowym wyjaśnieniem różnorodności i pokrewieństwa całego Życia.

Książka 10 Największych Mitów O Ewolucji, Camerona M. Smitha i Charlesa Sullivana, zawiera rozdział zatytułowany "Mit Drugi: To Tylko Teoria":

...nazywać ewolucję "tylko teorią" nieodzownie łączy się z niezrozumieniem czym jest teoria naukowa. Ewolucja jest faktem a trzy główne procesy składające się na ewolucję - replikacja, różnicowanie i selekcja - są obserwowalne i niezaprzeczalne.

Tweetnij


Ta strona wspiera teorię ewolucji, jednakże google może zdecydować by wyświetlać tu reklamy, które tego nie czynią.